gear
gear
gear

رویکرد ISO/TS 16949:2002 در مدیریت زنجیره تامین

خلاصـه : کنـترل فرایـند و بهـبود مسـتمر یکی از مهمترین و مشکلترین مسائل در مدیریت زنجیره تامین مـیباشـد.در مـیان سـازمانهاي موفق در مدیریت زنجیره تامین  (MCS) شرکتهاي خودروسازي داراي جایگاه ویژه اي میباشند. یکی از نقاط بارز این سازمانها تدوین نیازمندي های سیستم مدیریت کیفیت و نظام نامه هاي مرجع و ابلاغ آن به عرضه کنندگان میباشد. استاندارد QS9000 از گروه AIAG از امریکا و VDA از آلمان بیشترین فعالیت را در مستند سازي نیازمندي ها ، ارائه آموزش و صدور گواهینامه در سطح بیـن المللـی بـه انجـام رسـانده انـد. در سـال 2002 ویـرایش جدید استاندارد TS/ISO با اجماع نهادهاي بین المللی کشورهاي ایتالیا (ANFIA) ، ژاپن (JAMA) ، آمریکا  (AIAG) آلمان  (VDA) و فرانسه (EAQF) بـا تاثـیر پذیري از استاندارد ISO9001 ویرایش سال 2000 در توجه بیشتر به رویکرد فرایندي و کنترل نوسانات ایجاد شد.

مقاله

هدف از تنظیم این مقاله عبارتست از ، اینکه : اگر مدیریت زنجیره تامین در صنعت خودرو توانسته است بـا بکارگـیري شـیوه هاي مؤثر شاخص هاي عملکرد پیمانکاران خود را کنترل و بهبود دهد ( گزارش سال 1999  گروه AIAG نشان میدهد بیش از 8 میلیون دلار صرفه جویی جهت هر شرکت حاصل شده است.) چرا سایر زنجیره هاي تامین از مدلها و استاندارد هاي آنها استفاده ننمایند؟ در بخـش Study Csase تجارب اجراي استاندارد  ISO/TS 16949:2002 به همراه نظامنامه هاي مربوطه دریک زنجیره تامین تایر که عرضه کننده مستقیم به مشتري خودروساز میباشد طرح میگردد.

  • حجم فایل : 1.42 KB
  • تعداد صفحات : 8
  • فرمت : PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *